آرشیو موضوعی: JSB – NBMF 7010-NB70

JSB – NBMF 7010-NB70

خواص و موارد کاربرد :
رنگ‌‌رویه و آستر‌ها‌ی‌کوره‌ای ، رنگهای‌الکترواستاتیک، فعالیت متوسط تا زیاد ، براقیت و خواص‌مکانیکی خیلی خوب، مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی عالی.

 

فرم تحویل :  JSB – NBMF 7010-NB70

%70±۲ درنرمال‌بوتانل می‌باشد.

حلالیت :
تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا ۱:۱۰v /v( حلال : ملامین)

زایلین : کاملاً حل می شود     

نرمال بوتانل : کاملاً حل می شود

متیل اتیل کتون : کاملاً حل می شود

بوتیل استات : کاملاً حل می شود

 

مشخصات محصول
۷۰ ± ۲

استوک ۳۲ – ۱۸

۲ MAX

100 MAX

1048 kg/m³

۱- در صد جامد براساس استاندارد TM2021

2- ویسکوزیته در ۲۵Cº

۳- عدد اسیدی براساس استاندارد DIN 53402

4- رنگ براساس استاندارد APHA TM2015

5- دانسیته براساس استانداردISO 2811

امتزاج پذیری :

رزین JSB-NBMF7010-NB70 به نسبت ۱/۱ وزنی براساس درصد جامد رزین با JSB-IBUF602-IB60‌سازگار می‌باشد.‌همچنین با رزین‌های کوتاه‌روغن و پلی‌‌استراشباع دارای ‌سازگاری بسیار خوبی ‌می‌باشد. ‌ پیشنهاد ‌میگردد که قبل از استفاده سازگاری با رزین‌های مختلف کنترل شود.

پایداری :

رزین NB70- JSB-NBMF7010 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۲۴ ماه پایدار خواهد بود.همچنین این رزین در ترکیب با آلکید کوتاه روغن دارای پایداری بسیار خوبی می باشد.

شرایط نگهداری :

رزینJSB-NBMF7010-NB70 دارای پایداری بسیارخوبی میباشد. این رزین بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین ۵ºC-30ºC و در جای خشک نگهداری شود.