آرشیو موضوعی: خشک کن کلسیم

JSB-Ca-5

خشک کن کلسیم – اکتات کلسیم

خواص و موارد کاربرد :
تر کنندگی پیگمان خوب،پخش کنندگی پیگمان خوب، خشک کن کمکی جهت سیستم های هوا خشک.

 

فرم تحویل :  JSB-Ca-5

0.2 ± ۵ درصد فلز می‌باشد

 

حلالیت :

آروماتیک ها و حلال های آلیفاتیک.

مشخصات محصول
۰٫۲ ± ۵

استوک ۴ – ۲

MAX 65

1- در صد فلز

۲- ویسکوزیته

۳- عدد اسیدی

شرایط نگهداری و پایداری :

در انبار و در مکان خنک در دمای ۳۰ – ۵ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ ماه در بشکه های پلمب.
از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.

سازگاری :

سازگاری منـــاسب با رزیــــن های بلند و متوسط روغـــن و ســـایر خشک کن ها.
پیشنهاد میگرددقبل از استفاده سازگاری کنترل شود.