آرشیو نویسنده: admin

JSB – CO – 10

خشک کن کبالت

خواص و موارد کاربرد :
خشک کن سطحی بسیار فعال،در ترکیب با خشک کن کلسیم و سرب بکار میرود،همچنین جهت سخت شدن رزین های پلی استر غیر اشباع همراه با کاتالیت متیل اتیل کتون پراکسید استفاده میگردد، مقدار مصرف فلز بر اساس در صد رزین، ۱%- ۰٫۰۱ میباشد.

 

فرم تحویل :  JSB – CO – 10

0.2 ± ۱۰ در صد فلز می‌باشد.

 

حلالیت :

زایلین: حل می شود     

وایت اسپریت: حل می شود                            

نرمال بوتیل استات:  حل می شود

متیل اتیل کتون : حل می شود

نرمال بوتانل: محدود

 

مشخصات محصول
نوع: اکتوات کبالت
۰٫۲ ± ۱۰

بنفش رنگ

وایت اسپریت

۱- در صد فلز

۲- ظاهر

۳- حلال

سازگاری :
سازگاری مناسب با رزین های بلند و متوسط روغن و سایر خشک کن ها.
پیشنهاد میگرددقبل از استفاده سازگاری کنترل شود.
امتزاج پذیری :

خشک کن JSB-CO -10 دارای ســـازگــاری خوبی بــا سایر خشک کن ها ی دیگر مانند ،سرب،کلسیم،منگنز،وهمچنین رزین های بلند روغن و متوسط روغن و رزین های پلی استر غیر اشباع می باشد.

پایداری :

خشک کن JSB-CO -10 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۹ ماه پایدار خواهد ماند.

شرایط نگهداری :

خشک کن JSB-CO -10 دارای پایداری بسیارعالی میباشد. این محصول بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین C º۳۰-Cº۵ و در جای خشک نگهداری شود.

 

JSB-Ca-5

خشک کن کلسیم – اکتات کلسیم

خواص و موارد کاربرد :
تر کنندگی پیگمان خوب،پخش کنندگی پیگمان خوب، خشک کن کمکی جهت سیستم های هوا خشک.

 

فرم تحویل :  JSB-Ca-5

0.2 ± ۵ درصد فلز می‌باشد

 

حلالیت :

آروماتیک ها و حلال های آلیفاتیک.

مشخصات محصول
۰٫۲ ± ۵

استوک ۴ – ۲

MAX 65

1- در صد فلز

۲- ویسکوزیته

۳- عدد اسیدی

شرایط نگهداری و پایداری :

در انبار و در مکان خنک در دمای ۳۰ – ۵ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ ماه در بشکه های پلمب.
از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.

سازگاری :

سازگاری منـــاسب با رزیــــن های بلند و متوسط روغـــن و ســـایر خشک کن ها.
پیشنهاد میگرددقبل از استفاده سازگاری کنترل شود.

 

JSB-pb-32

خشک کن سرب

خواص و موارد کاربرد :
جهت تسریع در زمان خشک شدن عمقی رنگها،در ترکیب با خشک کن کبالت و کلسیم، منگنز استفاده می شود دارای تر کنندگی پیگمان خوب می باشد .

 

فرم تحویل :  JSB-pb-32

0.2 ± ۳۲ درصد فلز.

 

حلالیت :

زایلین: حل می شود     

متیل اتیل کتون : حل می شود

متیل بوتیل استات :حل می شود

نرمال بوتانل :محدود

رایت اسپریت : محدود

 

مشخصات محصول
۰٫۲ ± ۳۲

مایع زرد رنگ

اکتوات سرب

۱- در صد فلز

۲- ظاهر

۳- حلال

 

 

امتزاج پذیری :

محصول JSB –Pb -32 سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها مانند ،کبالت، کلسیم ،منگنز و رزین های بلند روغن و متوسط روغن دارد.

پایداری :

محصول JSB-Pb -32 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۹ ماه پایدار خواهد بود.

شرایط نگهداری :

رزینJSB-Pb -32 دارای پایداری عالی میباشد. این محصول بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین C º۳۰-Cº۵ و در جای خشک نگهداری شود.

 

JSB – MR101 -X 75

خواص و موارد کاربرد :
مالئیک رزین دارای براقیت و سختی خوب ،سازگاری مناسب با رزین های کوتاه روغن و نیتر و سلولز، سیلر، رنگهای براق جهت مصارف داخلی

 

فرم تحویل :  JSB – MR101 -X 75

50/50در تولوئن و زایلن به نسبت ۷۵±۱

 

حلالیت :

اترها : حل می شود

کتون ها : حل می شود

استات ها : حل می شود

آروماتیک ها : حل می شود

 

مشخصات محصول
۶۰ – ۱۰۰

۲۵ – ۳۰

ماکزیمم ۱۰ گاردنر

۷۵±۱

۵۰:۵۰

ویسکوزیته :

عدد اسیدی :

رنگ :

درصد غیر فرار:

حلال : زایلن و تولئن

 

 

 

نگهداری و پایداری :

در انبار و درمکان خشک در دمای ۳۰-۵ درجه سانتیگراد،به مدت ۱۰ ماه در بشکه های پلمپ می باشد، از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.

سازگاری :

سازگاری با کلیه رزین ها ی دیگر. قبل از استفاده باید کنترل شود.

 

JSB-UF-600

خواص و موارد کاربرد :
رزین اصلاح شده اوره فرمالدید جهت آغشته سازی کاغذهای دکوراتیو و MDF با ظاهری شفاف و محیطی مقاوم، مایع، کاتالیست خوری مناسب.

 

مشخصات محصول
۱۶-۱۴ثانیه

۷٫۲+۶٫۸

۱٫۲-۱٫۱

۴۸-۵۰

۰٫۱- ۰٫۳

ویسکوزیته درفورد کاپ ۴ در دمای ۲۵ :

PH در ۲۵ درجه سانتیگراد:

وزن مخصوص در ۲۰ درجه سانتیگراد:

درصد جامد :

درصد فرمالدئید آزاد :

پایداری :

تحت شرایط ” ۳۵- ۲۰ ” درجه سانتیگراد درمحیط خشک و دور ازتابش مستقیم نور خورشید به مدت ۱۰ روز می باشد.


JSB-MF-600

خواص و موارد کاربرد :
رزین اصلاح شده ملامین فرمالدید جهت آغشته سازی کاغذهای دکوراتیو و MDF با ظاهری شفاف و محیطی مقاوم، مایع، کاتالیست خوری مناسب.

 

مشخصات محصول
۲۴-۲۲ثانیه۹-۱۰۱٫۲۲

۴۸-۵۰

۰٫۱- ۰٫۳

ویسکوزیته درفورد کاپ ۴ در دمای ۲۵:PH  در ۲۵ درجه سانتیگراد:وزن مخصوص در ۲۰ درجه سانتیگراد:

درصد جامد :

درصد فرمالدئید آزاد :

پایداری :

تحت شرایط ” ۳۵- ۲۰ ” درجه سانتیگراد درمحیط خشک و دور ازتابش مستقیم نور خورشید به مدت ۷ روز می باشد.

JSB-NBBF604-NB70

خواص و موارد کاربرد :
رنگ‌‌کوره‌ای با دمای‌پخت‌پایین تا متوسط، آستری‌ها ، رنگهای‌الکترواستاتیک، رنگهای نبترو‌سلولوزی و لاک‌ها، فعالیت زیاد، سخت‌شدن‌سریع، سازگار با اکریلیک و آلکیدی‌کوتاه و متوسط روغن. مناسب پوششهای خارجی قوطی ها .

 

فرم تحویل :  JSB-NBBF604-NB70

%70±۲ درنرمال‌بوتانل می‌باشد.

 

حلالیت :
تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا ۳ /۱ ( حلال : ملامین)

زایلین : کاملاً حل می شود     

نرمال بوتانل : کاملاً حل می شود

متیل اتیل کتون : کاملاً حل می شود

بوتیل استات : کاملاً حل می شود

 

مشخصات محصول
۷۰ ± ۲

استوک ۲۰ – ۱۵

۲ MAX

100 MAX

1090 kg/m³

۱- در صد جامد براساس استاندارد TM2021

2- ویسکوزیته در ۲۵Cº

۳- عدد اسیدی براساس استاندارد DIN 53402

4- رنگ براساس استاندارد APHA TM2015

5- دانسیته براساس استانداردISO 2811

امتزاج پذیری :

رزین JSB-NBBF604-NB70 به نسبت ۱/۱ وزنی براساس درصد جامد رزین با JSB-IBUF602-IB60 ‌سازگار می‌باشد.‌همچنین با رزین های پلی‌استر، ‌اپوکسی‌استر، رزینهای اپوکسی با وزن مولکولی کم،رزین‌های ‌آکریلیک ‌و آلکید‌رزین‌‌های‌‌کوتاه ‌و متوسط روغن‌سازگار‌می‌باشد. ‌البته پیشنهاد ‌میگردد که قبل از استفاده سازگاری با رزین‌های مختلف کنترل شود.

پایداری :

رزین JSB-NBBF604-NB70 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۱۲ ماه پایدار خواهد بود.همچنین این رزین در ترکیب با آلکید کوتاه روغن دارای پایداری بسیار خوبی می باشد.

شرایط نگهداری :

رزینJSB-NBBF604-NB70 دارای پایداری بسیار عالی میباشد. این رزین بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین ۵ºC-30ºC و در جای خشک نگهداری شود.

 

JSB – IBUF602-IB60

خواص و موارد کاربرد :
رنگ‌های حرارت پایین و پوشش‌های نیم پلی‌استری، لاک‌های نیترو سلولزی، فعالیت متوسط تا زیاد مقاومت حرارتی و شیمیایی عالی.

 

فرم تحویل :  JSB – IBUF602-IB60

62%± ۲ در ایزو بوتانل می‌باشد.

 

حلالیت :
تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا ۱ : ۲ v/v ( حلال : اوره )

زایلین : کاملاً حل می شود     

نرمال بوتانل : کاملاً حل می شود

متیل اتیل کتون : کاملاً حل می شود

بوتیل استات : کاملاً حل می شود

 

 
مشخصات محصول
۶۲ ± ۲استوک ۳۲ – ۱۹

۲ MAX

100 MAX

1090kg/m³

۱- در صد جامد براساس استاندارد TM20212- ویسکوزیته در۲۵ Cº

۳- عدد اسیدی براساس استاندارد DIN 53402

4- رنگ براساس استاندارد APHA TM2015

5- دانسیته براساس استانداردISO 2811

 

امتزاج پذیری :

رزین IB60-JSB-IBUF602 به نسبت ۱/۱ وزنی براساس درصد جامد رزین با JSB-NBMF7010-NB70 و JSB-NBMF603-IB60 و رزین‌های آلکید کوتاه روغن و پلی استر اشباع سازگار می‌باشد. پیشنهاد می‌گردد که قبل از استفاده سازگاری با رزین‌های مختلف کنترل شود.

پایداری :

رزین JSB-IBUF602-IB60 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۲۴ ماه پایدار خواهد بود.همچنین این رزین در ترکیب با آلکید کوتاه روغن دارای پایداری بسیار خوبی می باشد.

شرایط نگهداری :

رزینJSB-IBUF602-IB60 دارای پایداری بسیار عالی میباشد. این رزین بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین ۵ºC- 30ºC و در جای خشک نگهداری شود.

 

JSB – NBMF 7010-NB70

خواص و موارد کاربرد :
رنگ‌‌رویه و آستر‌ها‌ی‌کوره‌ای ، رنگهای‌الکترواستاتیک، فعالیت متوسط تا زیاد ، براقیت و خواص‌مکانیکی خیلی خوب، مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی عالی.

 

فرم تحویل :  JSB – NBMF 7010-NB70

%70±۲ درنرمال‌بوتانل می‌باشد.

حلالیت :
تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا ۱:۱۰v /v( حلال : ملامین)

زایلین : کاملاً حل می شود     

نرمال بوتانل : کاملاً حل می شود

متیل اتیل کتون : کاملاً حل می شود

بوتیل استات : کاملاً حل می شود

 

مشخصات محصول
۷۰ ± ۲

استوک ۳۲ – ۱۸

۲ MAX

100 MAX

1048 kg/m³

۱- در صد جامد براساس استاندارد TM2021

2- ویسکوزیته در ۲۵Cº

۳- عدد اسیدی براساس استاندارد DIN 53402

4- رنگ براساس استاندارد APHA TM2015

5- دانسیته براساس استانداردISO 2811

امتزاج پذیری :

رزین JSB-NBMF7010-NB70 به نسبت ۱/۱ وزنی براساس درصد جامد رزین با JSB-IBUF602-IB60‌سازگار می‌باشد.‌همچنین با رزین‌های کوتاه‌روغن و پلی‌‌استراشباع دارای ‌سازگاری بسیار خوبی ‌می‌باشد. ‌ پیشنهاد ‌میگردد که قبل از استفاده سازگاری با رزین‌های مختلف کنترل شود.

پایداری :

رزین NB70- JSB-NBMF7010 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۲۴ ماه پایدار خواهد بود.همچنین این رزین در ترکیب با آلکید کوتاه روغن دارای پایداری بسیار خوبی می باشد.

شرایط نگهداری :

رزینJSB-NBMF7010-NB70 دارای پایداری بسیارخوبی میباشد. این رزین بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین ۵ºC-30ºC و در جای خشک نگهداری شود.

 

JSB-NBMF603-NB60

خواص و موارد کاربرد :
رنگ‌‌کوره‌ای با دمای‌پخت‌پایین تا متوسط، آستری‌ها ، رنگهای‌الکترواستاتیک، رنگهای نبترو‌سلولوزی و لاک‌ها، فعالیت زیاد، سخت‌شدن‌سریع، سازگار با اکریلیک و آلکیدی‌کوتاه و متوسط روغن.

 

فرم تحویل :  JSB-NBMF603-NB60

%60±۲ درنرمال‌بوتانل می‌باشد.

حلالیت :
تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا ۳ /۱ ( حلال : ملامین)

زایلین : کاملاً حل می شود     

نرمال بوتانل : کاملاً حل می شود

متیل اتیل کتون : کاملاً حل می شود

بوتیل استات : کاملاً حل می شود

 

مشخصات محصول
۶۰ ± ۲استوک ۲۰ – ۱۵

۲ MAX

100 MAX

1090 kg/m³

۱- در صد جامد براساس استاندارد TM20212- ویسکوزیته در ۲۵Cº

۳- عدد اسیدی براساس استاندارد DIN 53402

4- رنگ براساس استاندارد APHA TM2015

5- دانسیته براساس استانداردISO 2811

امتزاج پذیری :

رزین JSB-NBMF603-NB60 به نسبت ۱/۱ وزنی براساس درصد جامد رزین با JSB-IBUF602-IB60 ‌سازگار می‌باشد.‌همچنین با رزین های پلی‌استر، ‌اپوکسی‌استر، رزینهای اپوکسی با وزن مولکولی کم،رزین‌های ‌آکریلیک ‌و آلکید‌رزین‌‌های‌‌کوتاه ‌و متوسط روغن‌سازگار‌می‌باشد. ‌البته پیشنهاد ‌میگردد که قبل از استفاده سازگاری با رزین‌های مختلف کنترل شود.

پایداری :
رزین JSB-NBMF603-NB60 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۱۲ ماه پایدار خواهد بود.همچنین این رزین در ترکیب با آلکید کوتاه روغن دارای پایداری بسیار خوبی می باشد.

 

شرایط نگهداری :

رزینJSB-NBMF603-NB60 دارای پایداری بسیار عالی میباشد. این رزین بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین ۵Cº-۳۰Cº و در جای خشک نگهداری شود.

 

پیشنهادات :

بهترین خواص پوشش تهیه با رزین JSB-NBMF603-NB60 در صورتی بدست می‌آید که نسبت اختلاط رزین آلکید و یا پلی‌استر با رزین ملامین بین ۸۵/۱۵ تا ۷۰/۳۰ (رزین ملامین / آلکید یا پلی استر) می‌باشد.

مدت زمان پخت بین ۱۵ الی ۳۰ دقیقه و دمای پخت ۱۱۰ºC الی ۲۰۰ºC پیشنهاد می‌گردد. پوشش‌نهایی دارای براقیت و خواص مکانیکی‌عالی می باشد.