آرشیو ماهانه خرداد 1394

JSB – IBUF602-IB60

خواص و موارد کاربرد :
رنگ‌های حرارت پایین و پوشش‌های نیم پلی‌استری، لاک‌های نیترو سلولزی، فعالیت متوسط تا زیاد مقاومت حرارتی و شیمیایی عالی.

 

فرم تحویل :  JSB – IBUF602-IB60

62%± ۲ در ایزو بوتانل می‌باشد.

 

حلالیت :
تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا ۱ : ۲ v/v ( حلال : اوره )

زایلین : کاملاً حل می شود     

نرمال بوتانل : کاملاً حل می شود

متیل اتیل کتون : کاملاً حل می شود

بوتیل استات : کاملاً حل می شود

 

 
مشخصات محصول
۶۲ ± ۲استوک ۳۲ – ۱۹

۲ MAX

100 MAX

1090kg/m³

۱- در صد جامد براساس استاندارد TM20212- ویسکوزیته در۲۵ Cº

۳- عدد اسیدی براساس استاندارد DIN 53402

4- رنگ براساس استاندارد APHA TM2015

5- دانسیته براساس استانداردISO 2811

 

امتزاج پذیری :

رزین IB60-JSB-IBUF602 به نسبت ۱/۱ وزنی براساس درصد جامد رزین با JSB-NBMF7010-NB70 و JSB-NBMF603-IB60 و رزین‌های آلکید کوتاه روغن و پلی استر اشباع سازگار می‌باشد. پیشنهاد می‌گردد که قبل از استفاده سازگاری با رزین‌های مختلف کنترل شود.

پایداری :

رزین JSB-IBUF602-IB60 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۲۴ ماه پایدار خواهد بود.همچنین این رزین در ترکیب با آلکید کوتاه روغن دارای پایداری بسیار خوبی می باشد.

شرایط نگهداری :

رزینJSB-IBUF602-IB60 دارای پایداری بسیار عالی میباشد. این رزین بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین ۵ºC- 30ºC و در جای خشک نگهداری شود.

 

JSB – NBMF 7010-NB70

خواص و موارد کاربرد :
رنگ‌‌رویه و آستر‌ها‌ی‌کوره‌ای ، رنگهای‌الکترواستاتیک، فعالیت متوسط تا زیاد ، براقیت و خواص‌مکانیکی خیلی خوب، مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی عالی.

 

فرم تحویل :  JSB – NBMF 7010-NB70

%70±۲ درنرمال‌بوتانل می‌باشد.

حلالیت :
تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا ۱:۱۰v /v( حلال : ملامین)

زایلین : کاملاً حل می شود     

نرمال بوتانل : کاملاً حل می شود

متیل اتیل کتون : کاملاً حل می شود

بوتیل استات : کاملاً حل می شود

 

مشخصات محصول
۷۰ ± ۲

استوک ۳۲ – ۱۸

۲ MAX

100 MAX

1048 kg/m³

۱- در صد جامد براساس استاندارد TM2021

2- ویسکوزیته در ۲۵Cº

۳- عدد اسیدی براساس استاندارد DIN 53402

4- رنگ براساس استاندارد APHA TM2015

5- دانسیته براساس استانداردISO 2811

امتزاج پذیری :

رزین JSB-NBMF7010-NB70 به نسبت ۱/۱ وزنی براساس درصد جامد رزین با JSB-IBUF602-IB60‌سازگار می‌باشد.‌همچنین با رزین‌های کوتاه‌روغن و پلی‌‌استراشباع دارای ‌سازگاری بسیار خوبی ‌می‌باشد. ‌ پیشنهاد ‌میگردد که قبل از استفاده سازگاری با رزین‌های مختلف کنترل شود.

پایداری :

رزین NB70- JSB-NBMF7010 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۲۴ ماه پایدار خواهد بود.همچنین این رزین در ترکیب با آلکید کوتاه روغن دارای پایداری بسیار خوبی می باشد.

شرایط نگهداری :

رزینJSB-NBMF7010-NB70 دارای پایداری بسیارخوبی میباشد. این رزین بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین ۵ºC-30ºC و در جای خشک نگهداری شود.

 

JSB-NBMF603-NB60

خواص و موارد کاربرد :
رنگ‌‌کوره‌ای با دمای‌پخت‌پایین تا متوسط، آستری‌ها ، رنگهای‌الکترواستاتیک، رنگهای نبترو‌سلولوزی و لاک‌ها، فعالیت زیاد، سخت‌شدن‌سریع، سازگار با اکریلیک و آلکیدی‌کوتاه و متوسط روغن.

 

فرم تحویل :  JSB-NBMF603-NB60

%60±۲ درنرمال‌بوتانل می‌باشد.

حلالیت :
تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا ۳ /۱ ( حلال : ملامین)

زایلین : کاملاً حل می شود     

نرمال بوتانل : کاملاً حل می شود

متیل اتیل کتون : کاملاً حل می شود

بوتیل استات : کاملاً حل می شود

 

مشخصات محصول
۶۰ ± ۲استوک ۲۰ – ۱۵

۲ MAX

100 MAX

1090 kg/m³

۱- در صد جامد براساس استاندارد TM20212- ویسکوزیته در ۲۵Cº

۳- عدد اسیدی براساس استاندارد DIN 53402

4- رنگ براساس استاندارد APHA TM2015

5- دانسیته براساس استانداردISO 2811

امتزاج پذیری :

رزین JSB-NBMF603-NB60 به نسبت ۱/۱ وزنی براساس درصد جامد رزین با JSB-IBUF602-IB60 ‌سازگار می‌باشد.‌همچنین با رزین های پلی‌استر، ‌اپوکسی‌استر، رزینهای اپوکسی با وزن مولکولی کم،رزین‌های ‌آکریلیک ‌و آلکید‌رزین‌‌های‌‌کوتاه ‌و متوسط روغن‌سازگار‌می‌باشد. ‌البته پیشنهاد ‌میگردد که قبل از استفاده سازگاری با رزین‌های مختلف کنترل شود.

پایداری :
رزین JSB-NBMF603-NB60 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۱۲ ماه پایدار خواهد بود.همچنین این رزین در ترکیب با آلکید کوتاه روغن دارای پایداری بسیار خوبی می باشد.

 

شرایط نگهداری :

رزینJSB-NBMF603-NB60 دارای پایداری بسیار عالی میباشد. این رزین بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین ۵Cº-۳۰Cº و در جای خشک نگهداری شود.

 

پیشنهادات :

بهترین خواص پوشش تهیه با رزین JSB-NBMF603-NB60 در صورتی بدست می‌آید که نسبت اختلاط رزین آلکید و یا پلی‌استر با رزین ملامین بین ۸۵/۱۵ تا ۷۰/۳۰ (رزین ملامین / آلکید یا پلی استر) می‌باشد.

مدت زمان پخت بین ۱۵ الی ۳۰ دقیقه و دمای پخت ۱۱۰ºC الی ۲۰۰ºC پیشنهاد می‌گردد. پوشش‌نهایی دارای براقیت و خواص مکانیکی‌عالی می باشد.

JSB – OFP655-SB70

خواص  :

چسبندگی به استیل و آلومنیویم عالی

استفاده در پوششهای کویل

انعطاف پذیری عالی

 

 

کاربرد :
رزین JSB-OFP655-SB70 سازگار به انواع رزینهای ملامین فرمالدئید . خواص عالی با ترکیب HMMM . انعطاف پذیری عالی با ملامین به نسبت ۸۵:۱۵ پیشنهاد می شود

 

فرم تحویل :  JSB – OFP655-SB70

70% در سولوسو و یوتیل گلیکول ۵۰:۵۰

حلالیت :

آروماتیک ها :   حل می شود    

الکل ها :      حل می شود

اترها :       حل می شود
مشخصات محصول :

۱- عدد اسیدی : ۱۰ MAX
2- ویسکوزیته : استوک ۴۰- ۳۰

۳- رنگ : ۲ MAX

4- حلال :زایلین

۵- درصد جامد : ۷۰ ± ۱

سازگاری :

سازگاری با سایر رزین ها بایستی قبل از استفاده کنترل شود .

 

شرایط نگهداری :

رزین JSB-OFP655-SB70 تحت شرایط نگهداری در محیط سرد وخشک در دمای (۳۰-۵) در بشکه های پلمپ شده و دور از نور مستقیم خورشید تا ۱۲ ماه پایدار خواهد بود .

JSB – OFP654-X70

خواص  :

چسبندگی به استیل و آلومنیویم عالی

استفاده در پوششهای کویل

انعطاف پذیری خوب و مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی

 

 

کاربرد :
رزین JSB-OFP654-X70 سازگار به انواع رزینهای ملامین فرمالدئید . خواص عالی با ترکیب HMMM . انعطاف پذیری عالی با ملامین به نسبت ۸۵:۱۵ پیشنهاد می شود

 

فرم تحویل :  JSB – OFP654-X70

70% درزایلین

حلالیت :

آروماتیک ها :   حل می شود    

الکل ها :      حل می شود

اترها :       حل می شود

 
مشخصات محصول :

۱- عدد اسیدی : ۱۰ MAX
2- ویسکوزیته : استوک ۲۰- ۱۵

۳- رنگ : ۲ MAX

4- حلال :زایلین

۵- درصد جامد : ۷۰ ± ۱

 
سازگاری :

سازگاری با سایر رزین ها بایستی قبل از استفاده کنترل شود .

 

شرایط نگهداری :

رزین JSB-OFP654-X70 تحت شرایط نگهداری در محیط سرد وخشک در دمای (۳۰-۵) در بشکه های پلمپ شده و دور از نور مستقیم خورشید تا ۱۲ ماه پایدار خواهد بود .

JSB – OFP312-SB70

خواص  :

– چسبندگی به استیل و آلومنیویم عالی

– استفاده در پوششهای کویل

– انعطاف پذیری عالی

 

کاربرد :

رزین JSB-OFP655-SB70 سازگار به انواع رزینهای ملامین فرمالدئید . خواص عالی با ترکیب HMMM . انعطاف پذیری عالی با ملامین به نسبت ۸۵:۱۵ پیشنهاد می شود.

 

فرم تحویل :  JSB – OFP312-SB70

70% درسولوسو ۱۰۰ و بوتیل گلیکول ۵۰:۵۰

حلالیت :

آروماتیک ها :   حل می شود    

الکل ها :      حل می شود

اترها :       حل می شود

 
مشخصات محصول :

۱- عدد اسیدی : ۱۰ MAX
2- ویسکوزیته : استوک ۴۰- ۳۰

۳- رنگ : ۲ MAX

4- هیدروکسل :۳٫۷%

۵- حلال :زایلین

۶- درصد جامد : ۷۰ ± ۱

 

سازگاری :

سازگاری با سایر رزین ها بایستی قبل از استفاده کنترل شود .

 

شرایط نگهداری :

رزین JSB-OFP312-SB70 تحت شرایط نگهداری در محیط سرد وخشک در دمای (۳۰-۵) در بشکه های پلمپ شده و دور از نور مستقیم خورشید تا ۱۲ ماه پایدار خواهد بود .

JSB – SO302 -X 60

خواص و موارد کاربرد :

رزین آلکید کوتاه روغن برپایه اسید چرب سویا می باشد ، در رنگهای هوا خشک ، فوری و چکشی که به خشک شدن سریع نیاز دارد، مورد استفاده قرار میگیرد، در رنگهای صنعتی ، اتومبیلی،رادیاتورها و پوشش های ماشین آلات صنعتی بکار میرود. همچنین رزین فوق دارای براقیت بالائی می باشد

 

فرم تحویل :  JSB – SO301 -X 60
  ۶۰±۱در زایلین می باشد.
حلالیت :

اسپریت :     حل نمی شود

زایلین :        حل می شود

سل ‌سل AB :      حل می شود

بوتیل استات :      حل می شود

نرمال بوتانل :       محدود
مشخصات محصول :

درصد جامد : ۶۰±۱

نوع روغن : اسید چرب سویا

عدد اسیدی   : بر اساس استاندارد ۱۰ -۷۰

ویسکوزیته استوک  : ۱۳۰ – ۳۲۰

حلال :  زایلین

 

 

امتزاج پذیری :

سازگاری با رزین های مالئیک JSB- SOF302-X60رزین ( JSB-MR101-X75) و رزین های مدیوم دارد، پیشنهاد میگردد قبل از استفاده با سایر محصولات سازگاری کنترل شود.

پایداری :

محصول JSB-SOF302-X60 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۱۲ماه پایدار خواهد بود.

شرایط نگهداری :

رزین JSB-SOF302-X60 دارای پایداری عالی می باشد ، این محصول بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای ۳۰-۵ درجه سانتیگراد در جای خشک نگهداری شود.

JSB – SO301 -X 60

خواص و موارد کاربرد :

رزین‌آلکید‌کوتاه‌روغن‌بر‌پایه‌اسید‌چرب‌سویا دارای خواص عالی از لحاظ براقیت، ثبات‌رنگ، انعطاف‌پذیری و چسبندگی بوده‌که در‌شرایط جوی دارای‌دوام‌زیاد می باشد. این رزین در ساخت رنگهای ‌کوره‌ای از قبیل رنگ ماشین‌آلات صنعتی ، کابینت‌آشپزخانه و همچنین در رنگهای نیتروسلولزی بکار می‌رود.

 

فرم تحویل :  JSB – SO301 -X 60
  ۶۰±۱در زایلین می باشد.
حلالیت :

زایلین :     حل می شود

بوتیل استات :     حل می شود

سل ‌سل AB :      حل می شود

وایت اسپریت :      حل نمی شود

متیل‌ایزوبوتیل‌کتون:      حل می شود
 

مشخصات محصول :

درصد جامد : ۶۰±۱

ویسکوزیته در۲۵ºC استوک  : ۷۰ – ۱۱۰

عدد اسیدی بر اساس استاندارد (DIN53402) :  ۶ – ۱۰

رنگ گاردنر :  MAX 6

درصد روغن:  ۳۵ %

 

 

امتزاج پذیری :

رزیـــــــن JSB-SO301-X60 دارای ســـازگــاری بــسـیــار عـالــی بــا رزیـن‌های JSB-IBUF602-IB60 و JSB-NBMF7010-NB70 و JSB-NBMF603-NB60 می باشد. پیشنهاد میگردد قبل از استفاده سازگاری با رزین‌هایی دیگر کنترل شود.

پایداری :

رزین JSB-SO301-X60 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۲۴ ماه پایدار خواهد بود.همچنین این رزین در ترکیب با رزین‌های ملامین و اوره دارای پایداری بسیار خوبی می باشد.

شرایط نگهداری :

رزین JSB-SO301-X60دارای پایداری بسیار خوبی میباشد. این رزین بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین ۵ºC-30ºC و در جای خشک نگهداری شود.

JSB – MO502-M55

خواص و موارد کاربرد :

رزین آلکید متوسط روغن خشک شوندگی سطحی و عمقی عالی دارد،مقاومت بسیار خوبی به آب و هوا ومواد شوینده داشته ، سختی انعطاف پذیری و مقاومت نسبت به زرد شدن خیلی خوب می باشد، بیشتر جهت رنگهای اتومبیلی ،هوا خشک،کوره ای به کار میرود.

 

فرم تحویل :  JSB – MO501-MX60
  ۵۵±۱در وایت اسپریت می‌باشد
حلالیت :

اسپریت :     حل می شود

زایلن :    حل می شود

نرمال بوتیل استات :     حل می شود

متیل اتیل کتون :      حل می شود

نرمال بوتانل :      محدود

 

مشخصات محصول :

درصد جامد : ۵۵±۱

نوع روغن : اسید چرب خاص

درصد روغن:  ۴۷ %

عدد اسیدی بر اساس استاندارد (DIN53402) :  MAX 12

رنگ گاردنر :  MAX 4

ویسکوزیته استوک : ۱۱۰ – ۱۲۰

حلال : وایت اسپریت

 

امتزاج پذیری :
رزین JSB- MO502-M55 سازگاری خوبی با رزین های بلند روغن JSB-LO701-M70 پیشنهاد میگرددقبل از استفاده با سایر محصولات سازگاری کنترل گردد .
پایداری :

محصول JSB-MO502-M55 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۱۲ ماه پایدار خواهد ماند.

شرایط نگهداری :

رزینJSB-MO502-M55 دارای پایداری بسیارعالی میباشد. این محصول بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین ۵ºC-30ºC و در جای خشک نگهداری شود.

JSB – MO501-MX60

خواص و موارد کاربرد :

رزین آلکید متوسط روغن خشک شوندگی سطحی و عمقی عالی دارد،مقاومت بسیار خوبی به آب و هوا ومواد شوینده داشته ، سختی انعطاف پذیری و مقاومت نسبت به زرد شدن خیلی خوب می باشد، بیشتر جهت رنگهای اتومبیلی ،هوا خشک،کوره ای و رنگهای ترافیک بر اساس رزین کلرنتید رابربکار میرود.

 

فرم تحویل :  JSB – MO501-MX60
  ۶۰±۱در وایت اسپریت زایلن می‌باشد
%۸۰ زایلن
%۲۰وایت اسپریت
حلالیت :

اسپریت :     حل می شود

زایلن :    حل می شود

نرمال بوتیل استات :     حل می شود

متیل اتیل کتون :      حل می شود

نرمال بوتانل :      محدود

 

مشخصات محصول :

درصد جامد : ۶۰±۱

نوع روغن : اسید چرب خاص

درصد روغن:  ۴۷ %

عدد اسیدی بر اساس استاندارد (DIN53402) :  MAX 12

رنگ گاردنر :  MAX 4

ویسکوزیته استوک : ۱۱۰ – ۱۲۰

حلال : وایت اسپریت / زایلن = ۲۰/۸۰

 

امتزاج پذیری :
رزین JSB- MO501-MX60 سازگاری خوبی با رزین های بلند روغن JSB-LO701-M70 و خصوصاً کلرنتیدرابر دارد، پیشنهاد میگرددقبل از استفاده با سایر محصولات سازگاری کنترل گردد.
پایداری :

محصول JSB-MO501-MX60 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۱۲ ماه پایدار خواهد ماند.

شرایط نگهداری :

رزینJSB-MO501-MX60 دارای پایداری بسیارعالی میباشد. این محصول بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین ۵ºC-30ºC و در جای خشک نگهداری شود.